เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (VISION)
            จัดการศึกษามุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณภาพเรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นฐานของความพอเพียง

อัตลักษณ์
            “รักการอ่าน เขียน เพียรทำดี ดนตรีเป็นเลิศ”

 เอกลักษณ์
            “โรงเรียนรักการอ่าน”

 พันธกิจ (MISSION)
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นมาตรฐาน
2. ขับเคลื่อนการน้อมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการศึกษา
3. พัฒนาคุณภาพของบุคลากรในสถานศึกษา
4. พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา
5. บริหารจัดการศึกษาตลอดชีวิตโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
6. พัฒนาระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา
7. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
^