เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี

ป้ายกำกับ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ประจำปีการศึกษา 2563

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕6๓
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕6๓

10 มิ.ย. 2564 0 351

ตามที่โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดยจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเสนอต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่กา

1
^