เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี

ชื่อเรื่อง รูปแบบการพัฒนาจริยธรรมของครูโรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์

ชื่อเรื่อง รูปแบบการพัฒนาจริยธรรมของครูโรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ผู้วิจัย นายไทยเจริญ รัตนะ
โรงเรียน เทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ปีที่วิจัย 2558
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์คือ (1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมทางจริยธรรมของครูโรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ที่จำเป็นต้องพัฒนา (2) เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการพัฒนาจริยธรรมของครูโรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี และ (3) เพื่อการประเมินรูปแบบการพัฒนาจริยธรรมของครูโรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยผู้วิจัยใช้วิธีวิทยาการวิจัยแบบผสม มีขั้นตอนการดำเนินการวิจัยเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาพฤติกรรมทางจริยธรรมของครูในโรงเรียน เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ที่จำเป็นต้องพัฒนาโดยรวม ใช้การคัดกรองพฤติกรรม โดยผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จำนวน 10 คน และการสำรวจพฤติกรรมจริยธรรมที่จำเป็นต้องพัฒนา จากกลุ่มผู้บริหารของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จำนวน 30 คน โดยใช้แบบสอบถามที่มีค่าความเที่ยง 0.94 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จัดอันดับพฤติกรรมจริยธรรมครูที่จำเป็นต้องพัฒนา ระยะที่ 2 การสร้างและพัฒนารูปแบบการพัฒนาจริยธรรมของครูโรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยใช้การประชุมสนทนากลุ่มจำนวน 3 ครั้ง กับผู้บริหาร และครูหัวหน้างาน หัวหน้าสายชั้น โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จำนวน 10 คน และประชุมสนทนากลุ่มเพื่อประเมินและยืนยันรูปแบบ โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ระยะที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาจริยธรรมของครูโรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี กับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 73 คน ในปีการศึกษา 2558 ซึ่งใช้กลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม โดยใช้คู่มือดำเนินการพัฒนาจริยธรรมของครู แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมของครู แบบประเมินเจตคติต่อจริยธรรมของครู และแบบประเมินการปฏิบัติตนตามจริยธรรมของครู สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test (Independent Samples)
ผลการวิจัย พบว่า
1. จริยธรรมของครูโรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ที่จำเป็นต้องพัฒนา มี 9 ด้าน ตามลำดับความจำเป็นต้องพัฒนา ดังนี้ (1) ความรับผิดอชอบ (2) ความเมตตา (3) ความขยันหมั่นเพียร (4) ความมีวินัย (5) ความศรัทธาในวิชาชีพ (6) ความซื่อสัตย์ (7) ความประหยัด (8) ความอดทน และ (9) ความสามัคคี
2. รูปแบบการพัฒนาจริยธรรมของครูโรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ (1) พฤติกรรมจริยธรรมของครูที่จำเป็นต้องพัฒนา (2) เป้าหมายการพัฒนาจริยธรรม และ (3) วิธีการพัฒนาจริยธรรม และผลการตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาจริยธรรมของครู ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ใน 4 ด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลำดับคือ ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ ด้านความถูกต้องครอบคลุม และด้านความเป็นประโยชน์
3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาจริยธรรมของครูโรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีดังนี้
3.1 ผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจต่อจริยธรรมของครู พบว่า หลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01
3.2 ผลการประเมินเจตคติต่อจริยธรรมของครู พบว่า ครูมีเจตคติต่อจริยธรรมหลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01
3.3 ผลการปฏิบัติตนตามจริยธรรมครู พบว่า หลังการอบรมมีการปฏิบัติตนตามจริยธรรมทั้ง 9 ด้าน สูงกว่าก่อนการอบรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01
20 มี.ค. 2561 0 1,141
No comments yet
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg, gif, png ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2048
^