เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี

ประวัติโรงเรียน

         โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา  ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ ๔๑๐๐๐  โทรศัพท์ ๐-๔๒๒๒-๑๐๙๐  โทรสาร ๐-๔๒๒๒-๑๐๙๐  Facebook Fan page : โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ ๑๐  เทศบาลนครอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน ๓๕ ห้องเรียนโรงเรียนมีเนื้อที่ ๒ ไร่  ๔๘ ตารางวา 
        เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๑  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๑๕  ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ – ๗  โดยมีนายเภาว์  ธรรมรังษี  เป็นครูใหญ่  โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา  เปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ ๕  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๑๕  ทำพิธีเปิดเวลา ๐๙.๐๙ น.  โดยนายอุดม  ลีบำรุง  นายกเทศบาลเมืองอุดรธานี การได้มาซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ ท่านพระครูใบฎีกาบัวลอย  ติกาโน  (สีหรักษ์)  เมื่อครั้งยังเป็นฆราวาสอยู่นั้น มีที่นาเหลือเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนตัวคิดเป็นเนื้อที่ ๘ ไร่  ๔๘ ตารางวา  มีอาคารเก่าซึ่งเดิมเป็นโรงเรียนเอกชน  คือ  โรงเรียนประสานมิตรวิทยา ซึ่งมีอาคารไม้ชั้นเดียว ๔ ห้องเรียน  จำนวน ๑ หลัง  โรงเรียนดังกล่าวได้เลิกกิจการไป  ต่อมาได้เสนอขายที่ดิน ๖ ไร่ ในราคา ๔๘๐,๐๐๐ บาท  พร้อมด้วยอาคารเรียนเดิม  และอุทิศที่ดินให้อีกจำนวน ๒ ไร่  ๔๘ ตารางวา  ให้แก่เทศบาลเมืองอุดรธานี  เพื่อจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนเทศบาลเมืองอุดรธานี  ให้กุลบุตรกุลธิดา  ในละแวกนี้ได้ใช้เป็นสถานศึกษาเล่าเรียนต่อไป
        เทศบาลเมืองอุดรธานี  โดยนายอุดม  ลีบำรุง  นายกเทศมนตรี  นายโปร่ง  กาญจนะ  ปลัดเทศบาล      และนายบุญสม  นนทะโชติ  หัวหน้าแผนกการศึกษา  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาราคาที่ดินขึ้นชุดหนึ่งประกอบไปด้วย
            ๑.  นายสวน  พรหมประกาย     สมาชิกสภาเทศบาล           ประธานกรรมการ
            ๒.  ร.ต.ต. ไสว  ไวยภาษ         เทศมนตรีฝ่ายการศึกษา     กรรมการ
            ๓.  ส.ท. ทอง  พิมพ์ภูลาด       สมาชิกสภาเทศบาล           กรรมการ
            ๔.  นายเภาว์  ธรรมรังสี           รักษาการครูใหญ่                กรรมการ
        คณะกรรมการได้ประชุมพิจารณามีมติเป็นเอกฉันท์  ให้จัดซื้อที่ดินพร้อมทรัพย์สินในราคา ๔๘๐,๐๐๐ บาทเพื่อให้เทศบาลดำเนินการจัดซื้อที่ดินดังกล่าว  และได้เปิดทำการเรียนการสอน  ตั้งแต่วันที่ ๕  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๕  เป็นต้นมา
 
^