เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Personnel

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายไทยเจริญ รัตนะ

  ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 • thumbnail

  ธนากร รัฐถาวร

  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

 • thumbnail

  นายอุดม ทินราช

  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ปฐมวัย

 • thumbnail

  นางจิราภรณ์ สอนสุภาพ

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวเสาวรี พลบุตร

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางรัตติยา เสนาเจริญ

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางนิภาพร เจนชัย

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสาวกัลยา อักษร

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางวิกัญญา คันธี

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสาวรมย์รวี อาณาจักรานนท์

  ผู้ช่วยครู

ประถมศึกษาปีที่ 1

 • thumbnail

  นางสุดสวาส โสพิลา

  ครู คศ.4

 • thumbnail

  นางบุษราพร อารมณ์

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางจริยา ปากอุตสาห์

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสาวกัญญาณี จ้งจันศรี

  ผู้ช่วยครู

 • thumbnail

  นายปิยบุตร แสนคำ

  ผู้ช่วยครู

ประถมศึกษาปีที่ 3

 • thumbnail

  นางสาวกรรณิการ์ ขันตี

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวอัญฉรา จันทรเสนา

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวภารวิณี ภูมิวงษ์

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นายวัชชิรชาติ ราชภักดี

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นายสมชนก หลอดคำ

  ครูผู้ช่วย

ประถมศึกษาปีที่ 4

 • thumbnail

  นางจิราภรณ์ สาลีเอาะ

  ครู คศ.4

 • thumbnail

  นางสาวอรอุมา ศรีสายันต์

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางอัชรา ปลื้มกิจมงคล

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวอริยาภรณ์ อาสนสุวรรณ

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายสุริยา มะโนศิลป์

  ครู คศ.1

ประถมศึกษาปีที่ 6

 • thumbnail

  นายรัตนะ ไชยยศ

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางฤทัยทิพย์ โสภา

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางฉวีวรรณ ไร่ดี

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวประไพศรี ทัพแก้ว

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางจินตนา ราชธา

  ครู คศ.1

มัธยมศึกษาปีที่ 1

 • thumbnail

  นางชวลันภรณ์ สิทธิมงคล

  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายวัฒนะ มั่งคั่งดี

  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางวัชราภรณ์ บุญเกิด

  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

 • thumbnail

  นายไพทูลย์ พิทักษ์

  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวณัฐญา ทองโกย

  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางรัตนา จันทร์กอง

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นายชัยพงษ์ อินมาตย์

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางสาว อภิญญา ชุมแวงวาปี

  ครูจ้างสอน

มัธยมศึกษาปีที่ 2

 • thumbnail

  นางปัจน์ธนัตพร ทิพยะ

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสุภาภรณ์ พาราศรี

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวนิติยา พินิจมนตรี

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวธันย์วรัชญ์ สรรพกิจกำจร

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวสุวรรณา โจทกราช

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นายอานันท์ สมจิตร

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางสาวสิริพัชร์ ภูคำ

  ครู คศ.1

มัธยมศึกษาปีที่ 3

 • thumbnail

  นางสาวปิยะนุช ธนูสา

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายธีระพงษ์ รุ่งเรือง

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายธีระฉัตร ฉัตรทอง

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวทักษิณา งามประกับ

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายวิทยา ชาลีสมบัติ

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสาวรัติยา คำใบ

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางสาวสุดาสวรรค์ นิคม

  ครู คศ.1

^