เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕6๓

ตามที่โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา  ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2563  ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประกาศของกระทรวงมหาดไทย  โดยจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเสนอต่อสาธารณชน  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก บัดนี้การดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  แสดงในตารางสรุปผลได้ดังนี้
http://www.t5udon.ac.th/datas/file/1623407372.pdf

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^