เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข่าวสารจากเว็บไซต์

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕6๓
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕6๓

10 มิ.ย. 2564 0 105

ตามที่โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดยจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเสนอต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่กา

โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง
โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง

11 มี.ค. 2564 0 174

เพจ โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง เป็นเพจเกี่ยวกับกิจจกรมในแต่ละฐานการเรียนรู้ในสถานศึกษา

ประกาศกำหนดเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประกาศกำหนดเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

29 ก.ค. 2563 0 479

กำหนดเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

1
^