เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี

ข่าวสารจากเว็บไซต์

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

16 เม.ย. 2565 0 284

รหัสสถานศึกษา ๓๐๔๑๒๐๐๑๐๕ โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ระดับการศึกษาที่เปิดสอน ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕6๓
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕6๓

10 มิ.ย. 2564 0 539

ตามที่โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดยจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเสนอต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่กา

โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง
โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง

11 มี.ค. 2564 0 638

เพจ โรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง เป็นเพจเกี่ยวกับกิจจกรมในแต่ละฐานการเรียนรู้ในสถานศึกษา

ประกาศกำหนดเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประกาศกำหนดเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

29 ก.ค. 2563 0 1,201

กำหนดเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

1
^